Skutki ustawy przeciwko wczesnemu po porodzie wyładowaniu noworodków, zdarzeń niepożądanych i wydatków HMO ad 7

Ponieważ wskaźniki readmisji były niskie, a zmienność kwartalna była względnie wysoka, nasze badanie mogło wykryć zmiany w tempie readmisji wynoszącym około 0,6 punktu procentowego lub cztery noworodki na kwartał. Dlatego nie możemy wykluczyć niewielkich zmian w częstości występowania tych niekorzystnych wyników. Jednak wydarzenia te były podzielone na wszystkie kategorie długości pobytu, a nie skoncentrowane wśród noworodków z krótkimi pobytami. (W czasie programu ROLOS odsetek nowo adoptowanych noworodków wynosił 2,0 procent wśród noworodków z dłuższymi pobytami i 1,7 procent wśród osób z krótkimi pobytami, podczas pozostałych dwóch okresów, kiedy ROLOS nie był stosowany, stawki wynosiły odpowiednio 1,4 procent i 1,7 procent .) Wzrost częstości wizyt w ośrodku zdrowia w okresie, w którym wdrożono program wczesnego zwolnienia, najprawdopodobniej można przypisać trzem czynnikom: celowym, programowym wysiłkom mającym zachęcić do kontaktu klinicznego po wypisaniu; dłuższa przerwa między wypisem a 10 dniem życia; oraz wzrost liczby poleconych przez pielęgniarki podczas wizyt domowych.
Zaskoczyło nas, że program wczesnego zwolnienia był nieskuteczny w ograniczaniu związanych z macierzyństwem kosztów HMO. Gdyby możliwe było pełne rozliczenie kosztów (w tym inwestycje w program i koszt zwiększonego korzystania z ośrodków zdrowia), mogłoby to ujawnić, że program przedwczesnego zwolnienia stracił pieniądze. W wyraźnej odpowiedzi na program ROLOS niektóre szpitale kontraktujące zmieniły swoje ceny, zawężając różnicę między kosztem krótkich pobytów a kosztem dłuższych pobytów. Te podwyżki cen zostały spotęgowane przez przepisy przywracające normę dwudniową, której często towarzyszyła wizyta w domu. W rezultacie kluczowe wydatki związane z macierzyństwem były nie tylko wyższe niż w trakcie programu ROLOS, ale także wyższe niż przed programem. Jednak żadna z obserwowanych zmian nie była duża w porównaniu z ogólnymi wydatkami HMO na opiekę położniczą – około 4,550 USD na kobietę, w tym hospitalizacjami i wizytami domowymi oraz profesjonalnymi usługami położniczymi (dane nie przedstawione).
Mocnymi stronami naszego badania są: duża, stabilna i zróżnicowana populacja, bogate źródła danych i ostro zarysowane odwrócenia w polityce, pozwalające na quasi-eksperymentalny projekt wolny od wielu uprzedzeń selekcyjnych, które nękają nierandomizowane studia polityczne. 29 Nie było zmiany demograficzne na mylące wyniki, a my skupiliśmy się oddzielnie na podgrupach potencjalnie podatnych na zagrożenia.
Jednym z potencjalnych ograniczeń naszego badania jest jego uogólnienie. Urodzenia nastoletnich matek i biorców Medicaid były niedostatecznie reprezentowane w naszej populacji w porównaniu z Massachusetts lub całym narodem. Nasze analizy podgrup wskazują, że wyniki były podobne dla pacjentów mniej uprzywilejowanych, chociaż nasze miary spekulacyjne oparte na spisie ludności są niedoskonałe i prawdopodobnie błędnie klasyfikują niektóre niemowlęta. Nasza próba obejmowała kilka nowonarodzonych noworodków o niskiej masie urodzeniowej, ponieważ celowo wykluczyliśmy klinicznie skomplikowane porody w celu wyizolowania wpływu polityki na populację, na którą faktycznie mieli wpływ. To HMO mogło być niezwykłe i może przypisywać wyższy priorytet jakości opieki niż oszczędnościom przy wdrażaniu programu przedwczesnego rozładowania
[przypisy: leczenie kanałowe kraków, endometrium z cechami proliferacji, prady traberta ]
[patrz też: thyrosan, komórki metaplastyczne, intubacja dotchawicza ]