Relacja między genotypem a fenotypem w mukowiscydozie – analiza najbardziej powszechnej mutacji (F508) cd

Utratę soku trzustkowego z dalszego portu gromadzenia dwunastnicy wyrażono jako procent objętości wlewanego markera, który został odzyskany. 3 Funkcję trzustki uznano za wystarczającą, jeśli wyjściowa zawartość kolagazy trzustkowej przekroczyła 120 jednostek na kilogram masy ciała na godzinę lub jeśli wydajność trypsyny przekroczyła 50 jednostek na kilogram na godzinę.3, 5 Choroba płuc
Rutynowe badania czynności płuc przeprowadzano co sześć miesięcy u wszystkich pacjentów w wieku powyżej sześciu lat. Wymuszona pojemność życiowa (FVC), wymuszona objętość wydechowa w ciągu jednej sekundy (FEV1) i natężenie przepływu wydechowego w połowie okresu wydechu (FEF25-75) zostały zmierzone i wyrażone jako procent przewidywanych wartości dla wzrostu i płci, zgodnie z wcześniej opisane standardowe równania płucne. W tej analizie wykorzystano wyniki ostatniego testu funkcji płucnych każdego pacjenta.
Wzrost i stan odżywienia
Wysokość i waga każdego pacjenta były rejestrowane co trzy miesiące podczas regularnych wizyt w klinice. Wzrost i percentyle wagowe oraz masę wyrażoną jako procent idealnej wagi dla wysokości obliczono za pomocą tabel Tanner i wsp.21 W tej analizie wykorzystano dane dotyczące wzrostu z ostatniej wizyty.
Meconium Ileus
Meconium ileus został zdefiniowany jako niepowodzenie w przekazywaniu smółki w ciągu 24 godzin lub dłużej po urodzeniu, w połączeniu z klinicznymi objawami ostrej niedrożności jelitowej i charakterystycznymi objawami radiologicznymi. 22 Większość pacjentów z niedrożnością mekonium wymagała interwencji chirurgicznej.
Analiza mutacji .F508
Całkowite próbki ludzkiego genomowego DNA przygotowano z próbek krwi obwodowej. Region genomowego DNA obejmujący mutację .508 został zamplifikowany za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy, a produkty amplifikacji analizowano przez hybrydyzację z oligonukleotydami znakowanymi 32P specyficznymi dla zmutowanych i normalnych sekwencji, jak opisano poprzednio. Każdy chromosom w pacjent został scharakteryzowany jako niosący .F508 lub inny, jak dotąd nieokreślony ( inny ), mutacja; genotyp dla każdego pacjenta (tj. .F508 / .F508, .F508 / inny lub inny / inny) został następnie potwierdzony przy użyciu informacji uzyskanych z oceny rodziców.
Analiza statystyczna
Analizę wariancji zastosowano do oceny istotności różnic między średnimi grupowymi, z korektą wartości P dla Bonferroniego dla testów t pomiędzy środkami grup. Do porównania różnic między proporcjami grup zastosowano analizę chi-kwadrat. Wiadomo, że funkcja płucna z wiekiem maleje, chociaż czas i tempo spadku różnią się znacznie u poszczególnych pacjentów. Aby wyjaśnić zależność między funkcją płuc a wiekiem oraz istotnymi różnicami w średnim wieku w badanych grupach, zastosowano analizę kowariancji w celu porównania różnic w funkcji płuc między grupami.23
Wyniki
Przebadaliśmy łącznie 293 pacjentów z mukowiscydozą, którzy należeli do 233 rodzin. W celu uniknięcia błędu pobierania próbek, obliczono tylko dwa macierzyste chromosomy dla mukowiscydozy dla każdej rodziny, gdy obliczono częstość występowania mutacji .F508. Ogólna częstość występowania tej mutacji wynosiła 71 procent; 120 rodzin (51 procent) miało mutację .F508 na obu macierzystych chromosomach mukowiscydozy, 90 (39 procent) na jednym i 23 (10 procent) na
[podobne: podwyższone ggtp, magodent warszawa, olx pasłęk ]