Prognozowanie ryzyka zawału mięśnia sercowego z polimorfizmów w genach kandydackich

Chociaż badania epidemiologiczne sugerują, że kilka wariantów genetycznych zwiększa ryzyko zawału mięśnia sercowego, badania asocjacyjne na dużą skalę, które badają wiele polimorfizmów jednocześnie, są wymagane, aby umożliwić wiarygodne przewidywanie genetycznego ryzyka zawału mięśnia sercowego. Metody
Zastosowaliśmy oparty na allelu specyficzny dla allelu specyficzny dla allelu DNA test systemu sondy do określenia genotypów 112 polimorfizmów 71 kandydujących genów w 2819 niepowiązanych japońskich pacjentach z zawałem mięśnia sercowego (2003 mężczyzn i 816 kobiet) i 2242 niespokrewnionych japońskich kontroli (1306 mężczyzn i 936 kobiet).
Wyniki
W początkowym badaniu przesiewowym polimorfizmów 112 pod kątem związku z zawałem mięśnia sercowego u 909 osób, 19 polimorfizmów wybrano u mężczyzn i 18 u kobiet za pomocą analizy regresji logistycznej, po dostosowaniu do wieku, wskaźnika masy ciała i częstości występowania palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, hipercholesterolemia i hiperurykemia. W badaniu na dużą skalę z udziałem wybranych polimorfizmów i pozostałych 4152 pacjentów podobna analiza regresji logistycznej wykazała, że ryzyko zawału serca było istotnie związane z polimorfizmem C1019T w genie koneksyny 37 (P <0,001) u mężczyzn i 4G -668 / 5G polimorfizm w genie typu inhibitora plazminogenu-aktywatora (P <0,001) i polimorfizm 5A-1171 / 6A w genie stromelizyny-1 (P <0,001) u kobiet.
Wnioski
Określenie genotypów koneksyny 37, inhibitora plazminogenu-aktywatora typu i genów stromelizyny-1 może okazać się wiarygodne w przewidywaniu genetycznego ryzyka zawału mięśnia sercowego, a zatem może przyczynić się do pierwotnej profilaktyki tego stanu.
Wprowadzenie
Zawał mięśnia sercowego jest złożonym, wieloczynnikowym i wielogenowym zaburzeniem, które uważa się za wynik interakcji między cechą genetyczną danej osoby a różnymi czynnikami środowiskowymi.1,2 Na ogół częstość występowania zawału serca zwiększa się addytywnie w zależności od liczby konwencjonalnych czynników ryzyka. , w tym nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i hipercholesterolemia.2 Chociaż każdy z czynników ryzyka jest częściowo pod kontrolą genetyczną, wywiad rodzinny z zawałem serca jest również niezależnym czynnikiem prognostycznym, co sugeruje istnienie dodatkowych genów podatności na ten stan.1 Ponadto niektórzy pacjenci którzy przeszli zawał mięśnia sercowego, nie mają żadnych konwencjonalnych czynników ryzyka, co sugeruje wkład niespecyficznego komponentu genetycznego. Biorąc pod uwagę, że zawał mięśnia sercowego jest główną przyczyną śmierci w świecie zachodnim i znacząco pogarsza jakość życia, powodując niewydolność serca lub oporne arytmie, zapobieganie tej chorobie jest ważnym celem zdrowia publicznego. Jednym ze sposobów zapobiegania temu stanowi identyfikacja genów podatności na choroby. Badania nad powiązaniami genowymi3 i analizami genu kandydata 4-7 sugerują obecność locus i kilku genów kandydujących w predyspozycjach do zawału mięśnia sercowego. Chociaż badania epidemiologiczne ujawniły, że kilka wariantów genetycznych, w tym enzymy konwertujące angiotensynę, 4 płytek glikoproteiny IIIa, 5 czynników krzepnięcia VII, 6 i białka przenoszącego ester cholesterolu, 7 zwiększa ryzyko zawału mięśnia sercowego, wyniki tych badań pozostają kontrowersyjne, bez konsensusu co do ich implikacji
[hasła pokrewne: usg barku cena, podwyższone ggtp, endometrium z cechami proliferacji ]
[hasła pokrewne: złamanie kości łódeczkowatej, kregi szyjne, podwyższone ggtp ]