Prognozowanie ryzyka zawału mięśnia sercowego z polimorfizmów w genach kandydackich czesc 4

W każdym przypadku genotyp określony przez specyficzny dla allelu układ testu DNA-primer-sonda był identyczny z tym określonym metodami potwierdzającymi. Studium Stowarzyszenia
Najpierw przeprowadziliśmy badanie przesiewowe z wykorzystaniem polimorfizmów 112 z 71 genów kandydujących, aby przebadać 909 osobników, którzy zostali losowo wybrani z całkowitej populacji badanej z 5061 pacjentów. W tym badaniu przesiewowym wartość odcięcia P została zdefiniowana jako mniejsza niż 0,1 dla wieloczynnikowej analizy regresji logistycznej obejmującej dominujące, recesywne lub addytywne modele genetyczne w celu uniknięcia fałszywych skojarzeń. W badaniu przesiewowym wybraliśmy 19 polimorfizmów związanych z zawałem mięśnia sercowego u mężczyzn i 18 związanych z zawałem mięśnia sercowego u kobiet. Następnie przeprowadziliśmy badanie na dużą skalę, aby ocenić związek między tymi polimorfizmami a ryzykiem zawału mięśnia sercowego u pozostałych 4152 badanych osób. Związek uznano za znaczący przy wartości P mniejszej niż 0,001 w wieloczynnikowej analizie regresji logistycznej.
Analiza statystyczna
Zmierzone zmienne zostały porównane między pacjentami z zawałem mięśnia sercowego a grupą kontrolną za pomocą testu t-Studenta niepowiązanego lub testu U Manna-Whitneya. Zmienne kategoryczne porównano z użyciem testu chi-kwadrat. Częstości alleli oszacowano za pomocą metody liczenia genów, a test chi-kwadrat wykorzystano do identyfikacji odstępstw od równowagi Hardy ego-Weinberga. Przeprowadziliśmy wieloczynnikową analizę regresji logistycznej w celu dostosowania czynników ryzyka, z zawałem mięśnia sercowego jako zmienną zależną i zmiennymi niezależnymi, które obejmowały wiek, wskaźnik masy ciała, status palenia (wartość 0 przypisana dla niepalącego i dla palacza), metabolizm zmienne (wartość 0 przypisana dla braku historii nadciśnienia, cukrzycy, hipercholesterolemii lub hiperurykemii i wartość dla obecności takiej historii) i genotypu każdego polimorfizmu. Każdy genotyp został oceniony przy użyciu dominujących, recesywnych i addytywnych modeli genetycznych, a obliczono wartość P, iloraz szans i przedział ufności 95%.
Wyniki
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka 909 osób uwzględnionych w badaniu przesiewowym. Tabela 3. Tabela 3. Polimorfizmy związane z zawałem mięśnia sercowego w badaniu przesiewowym. Charakterystykę 909 osób w badaniu przesiewowym na obecność polimorfizmów 112 przedstawiono w tabeli 2. Wśród mężczyzn nie było istotnych różnic w wieku, indeksie masy ciała ani częstości występowania konwencjonalnych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca, w tym palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, hipercholesterolemia i hiperurykemia pomiędzy pacjentami z zawałem mięśnia sercowego a grupą kontrolną. W przypadku kobiet, wieku, wskaźnika masy ciała i częstości występowania nadciśnienia tętniczego hipercholesterolemia i hiperurykemia nie różniły się istotnie między pacjentami z zawałem mięśnia sercowego a grupą kontrolną, ale częstość palenia tytoniu i cukrzycy była wyższa wśród pacjentów z zawałem serca niż wśród pacjentów z zawałem serca. sterownica. Na podstawie wieloczynnikowej analizy regresji logistycznej z uwzględnieniem wieku, wskaźnika masy ciała i częstości palenia, nadciśnienia, cukrzycy, hipercholesterolemii i hiperurykemii, 19 polimorfizmów wybrano do dalszych badań u mężczyzn i 18 w celu dalszego kobiety (tabela 3)
[przypisy: lekarz od tarczycy, definicja zdrowia wg who, neurolog na nfz wrocław ]
[więcej w: opinia o dziecku przedszkolnym chomikuj, gumtree wielkopolskie, nabłoniak ]