Molekularny defekt prążka 3 białko w owalocytozie południowo-wschodniej Azji ad 9

Boczna mobilność pasma 3, glikoforyny i fosfolipidu w błonach nietkniętej kontroli i czerwonych krwinek owalnych * W celu oceny, czy zwiększone wiązanie pasma 3 do ankiryny występuje również w nienaruszonych owalocytach, użyliśmy fluorescencji- technika fotowybłyszczania-odzyskiwania w celu pomiaru bocznej ruchliwości znakowanego fluorescencyjnie prążka 3 w błonach nienaruszonych owalocytów. Średnia (. SD) tylko 16 . 14 procent znakowanych prążków 3 cząsteczek mogła swobodnie dyfundować w błonach owalnych, w porównaniu z 73 . 9 procent w normalnych błonach czerwonych krwinek. Współczynnik dyfuzji ruchomych cząsteczek 3 pasma nie różnił się znacząco w owalocytowych i normalnych błonach czerwonych krwinek. Ponadto, ani ruchliwość ułamkowa, ani współczynniki dyfuzji glikoforyny i fosfolipidowego analogu fluoresceiny-fosfatydyloetanoloaminy były istotnie różne w błonach owalnych i normalnych (tabela 2). Dane te pokazują, że prążek 3 jest specyficznie unieruchomiony w nienaruszonej błonie owalnej. Ponieważ ułamkowa ruchliwość pasma 3 w błonach prawidłowych i nieprawidłowych krwinek czerwonych wydaje się być regulowana głównie przez wiązanie o wysokim powinowactwie między pasmem 3 i ankyrą, 40 to odkrycie potwierdza hipotezę, że interakcja między pasmem 3 i ankyriną jest nienormalnie zwiększona w nienaruszonym stanie. owalocyty.
Dyskusja
Prezentujemy dane wskazujące, że krwinki czerwone od podmiotów z owalocytozą południowo-wschodnioazjatycką zawierają nieprawidłowe pod względem strukturalnym i funkcjonalnym białko pasma 3. Ponadto wykazaliśmy, że osobnicy ci są heterozygotami niosącymi zarówno normalne, jak i nieprawidłowe białka pasma 3, o czym świadczy analiza strukturalna tego białka z ograniczoną proteolizą; mają zarówno normalny fragment 22000-daltonów wytworzony przez rozszczepienie trypsyną N-końcowej domeny cytoplazmatycznej normalnego białka 3 pasma, jak i fragment 25000-daltonowy odcięty od nieprawidłowego białka 3 pasma. Stwierdziliśmy ponadto, że defekt ten dziedziczy się w autosomalnym trybie dominującym i że dziedziczenie defektu strukturalnego jest ściśle powiązane z dziedziczeniem owalocytozy, z prawdopodobieństwem powiązania 10 milionów do 1, na co wskazuje punktacja lod 7. Wnioskujemy zatem, że defekt molekularny białka 3 pasma stanowi pierwotne uszkodzenie molekularne w owalocytozie południowo-wschodniej Azji.
Chociaż większość białka pasma 3 jest wbudowana w dwuwarstwę lipidową i przechodzi przez nią wielokrotnie, 41 zarówno koniec N, jak i koniec C białka znajdują się w cytoplazmie. Białko ma co najmniej dwie główne funkcje w błonie komórkowej. Oprócz transportu anionów przez błonę, funkcji przypisanej do segmentu transbłonowego białka, zapewnia on także główne miejsce wiązania dla ankyryny, białka, które łączy szkielet submembranowy oparty na spektry z błoną krwinek czerwonych. Kluczową rolę białka band 3 w zespoleniu błony krwinek czerwonych dobrze ilustrują badania biogenezy błony podczas rozwoju erytroidalnego: chociaż spektryna, ankyrina i białko 4.1 są syntetyzowane we wczesnych erytroidalnych prekursorach, ich montaż w stabilny szkielet błony zachodzi dopiero po zainicjowaniu syntezy prążka.42 Miejsce wiązania ankyryny znajduje się w N-końcowym odcinku cytoplazmatycznym białka i prawdopodobnie zawiera kilka nieciągłych regionów, w tym aminokwasy od 118 do 162 174 do 186 i sekwencje w pobliżu Cys-201 i Cys-317.21, 43 N-koniec jest unikalny pod tym względem, że zawiera bardzo negatywny odcinek aminokwasów, najbardziej ujemnie naładowany odcinek znany w przyrodzie i służy jako miejsce przyłączenia dla hemoglobiny, ciał Heinza i kilku enzymów glikolitycznych.44 Nasze badania przypisują strukturalną nieprawidłowość pasma owalizacji 3 do domeny cytoplazmatycznej z powodu obecności ab normalnie migrujące peptydy, które reagowały specyficznie z przeciwciałami przeciwko domenie cytoplazmatycznej białka pasma 3 (Fig
[przypisy: magodent warszawa, taromentin opinie, quizwanie premium chomikuj ]