Globalne wzorce lekowrażliwości i zarządzanie utajoną chorobą gruźlicy u imigrantów w Stanach Zjednoczonych cd

W sumie 9550 przypadków spełniło nasze kryteria włączenia, a dane dotyczące oporności na pirazynamid były dostępne dla 75 procent tych przypadków. Profile oporu według geograficznego regionu pochodzenia są pokazane w Dodatkowym dodatku (dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na http://www.nejm.org). W celu wzmocnienia geograficznej specyfiki profili oporu na każdym z terytoriów Banku Światowego, 38 danych dotyczących pierwotnego oporu uzyskano również od 26 krajów uczestniczących w Globalnym Projekcie Przeciwdziałania Narkomanii Surveillance99 lub programu EuroTB10 w latach 1997-1999. Łącznie 20 838 przypadków zostało wykorzystanych do wyliczenia tych szacunków krajowych po wykluczeniu wszystkich osób z historią czynnej infekcji. Ponieważ nie zgłoszono oporności na pyrazinamid, dane te wykorzystano jedynie do analizy porównawczej reżimów izoniazydu i rifampiny. Łącznie wykorzystano 30 388 przypadków infekcji, aby uzyskać regionalne profile oporności na leki.
Zachorowalność i śmiertelność
Zmiany jakości życia związane ze zdrowiem spowodowane aktywnym zakażeniem gruźlicą uzyskano za pomocą Health Utilities Index.45. Wartości tego instrumentu uzyskano z zespołu trzech specjalistów z zakresu chorób zakaźnych, posiadających wiedzę na temat gruźlicy. Statystyki śmiertelności dla osób z aktywną infekcją uzyskano z Narodowego Centrum Statystyki Zdrowia.37
Skuteczność reżimu
Skuteczność każdego schematu ustalono na podstawie badań klinicznych w literaturze medycznej29-31 i dostosowano do szacowanej częstości występowania oporności na leki w populacjach uczestniczących w tych badaniach klinicznych. 30,31 Szacowaliśmy tę chorobowość z wykorzystaniem danych z nadzoru z literatury medycznej, 46 CDC, 47 i WHO, 9 po uwzględnieniu kraju, w którym przeprowadzono badanie kliniczne, rok kalendarzowy badania i status uczestników w odniesieniu do zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV). Wpływ niepełnego przylegania na skuteczność leczenia został włączony do analizy za pomocą analizy zamiaru leczenia.
Koszty i opłaty
W analizie uwzględniono koszty związane z transportem, opieką ambulatoryjną, usługami tłumaczy, testami laboratoryjnymi, lekami, reakcjami niepożądanymi na leki, hospitalizacją i czasem pacjentów, zgodnie z aktualnymi krajowymi wytycznymi w zakresie leczenia latentnej infekcji gruźlicy. Wszystkie koszty transportu zostały dostosowane w celu uwzględnienia szacowanego odsetka ludności, która jeździła, korzystając z transportu publicznego lub podróżując innymi drogami, na przykład na rowerze lub pieszo 19.
Podstawowy koszt wizyty w ramach opieki ambulatoryjnej oszacowano na podstawie średniej krajowej stopy refundacji Medicare w 2000 r. W celu przeprowadzenia ukierunkowanej oceny lekarskiej wymagającej 15 minut czasu lekarza.17 Koszty tłumacza medycznego26 zostały dodane dla imigrantów, którzy nie potrafią mówić po angielsku fluently.4 Koszty leczenia zostały obliczone na podstawie średnich cen hurtowych produktów farmaceutycznych.16
Koszty i częstość występowania działań niepożądanych leku zostały oszacowane na podstawie literatury medycznej.31-36 Częstość występowania zapalenia wątroby przypisywanego stosowaniu ryfampicyny i pirazynamidu oszacowano na podstawie danych z badań klinicznych przeprowadzonych w populacjach o ujemnym wyniku HIV. 35 Przewidywaną liczbę przypadków ciężkiego zapalenia wątroby dla każdego regionu geograficznego podano w dodatku uzupełniającym 2 (dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie http://www.nejm.org).
Opłaty szpitalne i średnia długość pobytu dla osób z zapaleniem wątroby indukowanym lekiem zostały oszacowane na podstawie danych z projektu Koszt i użytkowanie opieki zdrowotnej23, a dostawca usług Medicare i analiza recenzji24 został wykorzystany do przekształcenia opłat szpitalnych w koszty dla społeczeństwa.
[przypisy: prady traberta, żołnierska szczecin terapia uzależnień, erytrocytoza ]
[więcej w: erytrocytoza, powiększone węzły chłonne w pachwinie, quizwanie premium chomikuj ]