Analiza wyników rekonstrukcji lub amputacji po urazach zagrażających zdrowiu

Uszkodzenie kończyny w przypadku ciężkiego urazu zastąpiło amputację jako leczenie podstawowe w wielu ośrodkach urazowych. Jednak wyniki długoterminowe po rekonstrukcji kończyn czy amputacji nie zostały w pełni ocenione. Metody
Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, prospektywne badanie obserwacyjne w celu określenia funkcjonalnych wyników 569 pacjentów z ciężkimi obrażeniami kończyn dolnych, co doprowadziło do rekonstrukcji lub amputacji. Główną miarą wyniku był Profil Wpływu Choroby, wielowymiarowa miara zgłaszanego przez siebie stanu zdrowia (wyniki wahały się od 0 do 100, wyniki dla średniej populacji ogólnej 2 do 3, a wyniki większe niż 10 oznaczają poważną niepełnosprawność). Drugorzędne wyniki obejmowały status kończyny oraz obecność lub brak poważnych powikłań skutkujących ponowną hospitalizacją.
Wyniki
Po dwóch latach nie było istotnej różnicy w wynikach dla profilu udaru choroby pomiędzy grupami amputacji i rekonstrukcji (12,6 vs. 11,8, P = 0,53). Po dostosowaniu do charakterystyki pacjentów i ich urazów, pacjenci poddani amputacji mieli funkcjonalne wyniki, które były podobne do wyników pacjentów poddanych rekonstrukcji. Predyktorami gorszej oceny Profilu Wpływu na Chorobę objęto rehospitalizację w przypadku poważnej komplikacji, niskiego poziomu wykształcenia, rasy niegrzecznej, ubóstwa, braku prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, słabej sieci pomocy społecznej, niskiej samooceny (pewność pacjenta aby wznowić działalność życiową), palenie i udział w sporze o odszkodowanie z tytułu niezdolności do pracy. Pacjenci poddani rekonstrukcji byli bardziej narażeni na rehospitalizację niż ci, którzy przeszli amputację (47,6 procent vs. 33,9 procent, P = 0,002). Podobne proporcje pacjentów po amputacji i pacjentów poddanych rekonstrukcji powróciły do pracy o dwa lata (odpowiednio 53,0 i 49,4 procent).
Wnioski
Pacjentom z kończynami wysokiego ryzyka amputacji można zalecić, że rekonstrukcja zazwyczaj daje dwuletnie wyniki równoważne amputacji.
Wprowadzenie
Medyczne i chirurgiczne postępy ostatnich dwóch dekad poprawiły zdolność do rekonstrukcji ciężko rannych nóg.1-3 Kończyny, które kiedyś zostały amputowane, są obecnie rutynowo zarządzane przy pomocy złożonych protokołów rekonstrukcji. 4,5 Ponieważ większość badań oceniających rekonstrukcję była niewielka i retrospektywnie, wyniki nie są ostateczne.2,3,6,7 Chociaż wyniki są sprzeczne, niektórzy badacze sugerują, że wynik funkcjonalny jest często gorszy po udanej rekonstrukcji kończyn niż po leczeniu z wczesną amputacją i dobrą protezą. Przeprowadziliśmy prospektywne badanie obserwacyjne porównujące funkcjonalne wyniki dużej kohorty pacjentów z ośmiu ośrodków urazowych I stopnia, którzy przeszli rekonstrukcję lub amputację. Nasza hipoteza głosiła, że po dostosowaniu do ciężkości uszkodzenia kończyn, obecność i dotkliwość innych urazów oraz inne cechy pacjentów, u których występuje amputacja, będą miały lepsze wyniki niż te poddawane rekonstrukcji.
Metody
Badana populacja
Pacjenci w wieku od 16 do 69 lat, którzy zostali dopuszczeni do ośrodków urazowych o poziomie 8 I, w leczeniu urazu wysokoenergetycznego poniżej dystalnej kości udowej, byli uprawnieni. Uraz wysokoenergetyczny zdefiniowano jako skomplikowane złamania (złamania stopnia Gustilla IIIB i IIIC11 oraz wybraną klasę Złamania IIIA), dysonaczyniowe kończyny (zwichnięcia stawu kolanowego, zamknięte złamania kości piszczelowej lub rany penetrujące z uszkodzeniem naczyń), poważne urazy tkanek miękkich (złuszczanie lub ciężkie zmiażdżenie lub uraz oskrzydlony) oraz ciężkie urazy stopy i kostki (kostka stopnia Gustilla IIIB) złamania, wszystkie złamania śródstawowe stopnia III dystalnej kości piszczelowej [pilon], 11 oraz ciężkie obrażenia urazów tylnej lub śródstopia)
[więcej w: definicja zdrowia wg who, test kontroli astmy, gabinet stomatologiczny warszawa ]
[patrz też: taromentin opinie, gumtree małopolskie, olx pasłęk ]